Sklep o izdaji soglasja k programu porabe sredstev proračunskih postavk