Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Osnovne šole Dob