Sklep o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale v prvi obravnavi