Sklep o sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja D 1 5 ob Kamniški v prvi obravnavi