Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja T 12 ob cesti