Sklep o sprejemu osnutka Odloka o ureditvenem načrtu območja T 3 Trzin center v prvi obravnavi