Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D-1 5 ob Kamniški