Sklep ob sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin Družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, oboje dopolnitev 1996