Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgmitve in javne obravnave osnutka zazidalnega načrta otoka V-5 Papirnica Količevo