Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o podrobnejših ureditvenih pogojih za območje Rov