Sklep o sprejemu zaključnega računa Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale za leto 1996