Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o stavbnih zemljiščih v prvi obravnavi