Sklep o sprejemu spremembe finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domiale za leto 1997