Sklep o izdaji soglasja k pogodbi o pogojih in načinu plačila rente