Sklep o seznanitvi s poročilom o poslovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja Domžale v letu 1 996 ter načrtom poslovanja podjetja za leto 1997