Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik za leto 1 996 in seznanitvi s programom poslovanja podjetja za leto 1997 skupaj z investicijskim programom ter sprejem informacije o lastninskem preoblikovanju podjetja