Sklep o sprejemu elaborata o organizaciji službe za pomoč na domu v občini Domžale