Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za mlade" v prvi obravnavi