Sklep o izdaji soglasja o sofinanciranju RTG aparata v Zdravstvenem domu Domžale