Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Vrtec Urša" in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Vrtec Domžale" v prvi obravnavi