Sklep o uresničevanju ustanoviteljskih pravic do WZ Domžale