Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Domiale v prvi obravnav