Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje v prvi obravnavi