Sklep o sprejemu informacije o povečanju cene programa vrtcev