Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 1 996 in Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1996