Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I.-III./1997