Sklep o izdaji soglasja o najemu dolgoročnega kredita