Sklep o sprejemu 0dloka o občinskih upravnih taksah v prvi obravnavi