Sklep o načinu delitve premoženja bivše občine Domžale