Sklep o izvolitvi elektorjev Občine Domžale v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 26. novembra 1997