Sklep o sprejemu poročila o delu Nadzornega odbora za leto 1996