Sklep o programu proslav in prireditev občinskega pomena v letu 1998