Sklep o izdaji negativnega mnenja k predlogu za začetek postopka za ustanovitev nove Občine Trzin