Sklep o sprejemu osnutka Odloka o zazidalnem načrtu območja šole Dragomelj v prvi obravnavi