Sklep o sprejemu Odloka o oskrbi s plinom v občini Domžale v prvi obravnavi