Sklep o sprejemu Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale v prvi obravnavi