Sklep o sprejemu Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Domžale v prvi obravnavi