Sklep o izdaji soglasja k finančnemu načrtu Stanovanjskega sklada občine Domžale za leto 1998