Sklep o izdaji pozitivnega mnenja h kandidaturi za ravnatelja Javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Urša" Domžale