Sklep o sprejemu poročila o nadzornem pregledu porabe proračunskih sredstev, namenjenih zdravstveni dejavnosti