Sklep o izdaji soglasja k podpisu Sporazuma o sodelovanju z mestom Koprivnica