Sklep o sprejemu poročila o poslovanju GIasiIa "Slamnik" za leto 1997