Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J 3 Srednje Jarše »ob razbremenilniku« in J 4 Jarše center in osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni pod