Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale O južni krak