Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Dragomelj na odseku most čez Pšato O priključek na regionalno cesto