Sklep o izdaji soglasja k Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Urša