Sklep o sprejemu informacije o uradnem popravku spremembe proračuna Občine Domžale za leto 1999