Sklep o sprejemu terminskega plana porabe sredstev, ki jih je Občina Domžale prejela iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi gradnje avtoceste ter začasna prerazporeditev teh sredstev v investicijske namene