Sklep o sprejemu informacije o črpanju sredstev iz rezervnega sklada za izgradnjo mostu na Pšati