Sklep o razrešitvi predsednika in imenovanje namestnika predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja